Боловсрол
Эдийн засагч, авто инженер
Ажлын туршлага
Төрийн банк теллер